featured-image-1480

BİRİNCİ MƏSƏLƏ:
Bu bəşər tarixində ən böyük fitnədir. Dəccalın fitnəsi axır zamanda baş verir. Bu son saatın ən böyük əlamətlərindəndir. Dəccalın fitnəsi bütün insanlıq tarixində baş vermiş ən böyük fitnə-fəsaddır. Müslimin “Səhih” əsərində Əbu əd-Duhəma və Əbu Qətadənin bu hədisi verilir: “Hişam bin Amirin yanına getdik. İmran bin Hüseyn də gəldi və dedi: “Siz məndən də qabaq Peyğəmbərin (sav) hüzurunda olmusunuz. Amma mən də bir hədis bilirəm. Peyğəmbərin (sav) bu kəlamını eşitmişəm: “Qiyam gününədək Adəm övladları arasında Dəccaldan da təhlükəli bir məxluq olmayacaqdır”.
(Müslim, “Səhih” , “Fitnələr” kitabı. Əhməd «Müsnəd» 6/455-456, Dəccal barədə hədislərin yerdə qalanı. 18/69, Sayı 2946.)

Buna görə də bütün peyğəmbərlər, xüsusilə bizim Peyğəmbərimiz (sav) öz ümmətini Dəccaldan qorunmağa çağırmışlar. İmam əl-Buxarinin “Səhih” əsərində Abdullah bin Ömərdən (Allah onların hər ikisindən razı olsun!) bu hədisi verir: “Peyğəmbər (sav)camaat arasında durdu. Allaha həmdü- səna etdi və sonra Dəccal barədə danışdı: “Mən sizi ondan çəkinməyə çağırıram. Hər bir peyğəmbər öz ümmətini ondan çəkindirir. Lakin mən sizə elə bir söz deyəcəyəm ki, heç bir peyğəmbər bunu öz ümmətinə deməmişdir: Dəccal tək gözdür….
(əl-Buxari, “Səhih”, Fitnələr fəsli. Dəccal haqqında məlumat. «Fəth əl-Bari», 13/97.)

Əl-Buxarinin və Müslimin “Səhih” əsərlərində Ənəs bin Malikdən verilən hədisdə deyilir: “Peyğəmbər (sav)demişdir: “Elə bir peyğəmbər göndərilməmişdir ki, öz ümmətini tək göz yalançıdan çəkindirməsin. O tək gözdür. Sizin Rəbbiniz isə tək göz deyildir. Dəccalın iki gözü arasında kafir yazılmışdır”.
(əl-Buxari, “Səhih” . Fitnələr kitabı, Dəccalın zikri fəsli. «Fəth əl-Bari», 13/97. Müslim. Fitnələr kitabı. Dəccalın zikri fəsli və onun vəsfi: 18/47. Sayı 2933.)

İmam ət-Tirmizinin və Əbu Davudun Abdulla bin Ömərə istinadən verdikləri hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər (sav)Dəccal barədə demişdir: “Mən sizi ondan çəkindirirəm. Bütün peyğəmbərlər öz ümmətini ondan çəkindirmişlər. Nuh öz ümmətini ondan çəkindirmişdir. Lakin mən sizə bu vaxta qədər deyilməmiş bir söz deyirəm: Bilin ki, o, tək gözdür. Allah tək göz deyildir”.
(«Camiul usul», 10/356, hədis: 2848.)

İbn Macənin “Sünən”, İbn Xüzeymənin “Səhih” və əl-Hakimin “Müstədrək” əsərlərində Əbu Umamədən Peyğəmbərin (sav) bu hədisi verilir: “Ey insanlar! Yer üzündə bu cür fitnə-fəsad olmamışdır. Allahın Adəm zürriyyətini əkməsindən bəri ən böyük fitnə Dəccala məxsusdur. İzzət və Cəlalətli Allah elə bir peyğəmbər göndərməmişdir ki, o, öz ümmətini Dəccaldan çəkindirməsin. Mən peyğəmbərlərin sonuncusuyam, siz ümmətlərin sonuncususunuz. Şübhəsiz ki, o sizlərdən deyildir”.
(«Səhihul Camiis sağir», 6/273)

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr