featured-image-3619

Hədis ravisi idi. Əhməd ibn Muhəmməd əl-Müvəffəqidən hədis nəql etmişdi. Əbdürrəhman ibn Cundəb ondan hədis dinləmiş və nəql etmişdi (1)
Təqribən VIII-IX əsrlərdə yaşamışdır.

(1) Şəmsəddin Əbu Abdullah Muhəmməd ibn Əhməd ZƏHƏBİ, Mizanü’l-E’tidal fi Nəqdü’r-Rical, C. II, s. 304, Qahirə 1964; İBN HƏCƏR, Lisanü’l-Mizan, C. III, s. 321.

——————
Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycanlı Alimlər
Müəllif : Tarix Elmləri Doktoru
Elnur Nəsirov
Bakı:2011

Bənzər Məqalələr