featured-image-3591

Mühəddis idi. Əbu Bəkr Əhməd ibn Həccaf əl-Azəri Naxçıvanidən hədis dinləmiş və hədis dərsləri vermişdi (1)

(1) YAQUT əl-HƏMƏVİ, Mu’cəmü’l-Büldan, C. V, s. 437.Ölüm tarixi məlum deyil. XI-XII əsrlərdə yaşamışdır.

——————
Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycanlı Alimlər
Müəllif : Tarix Elmləri Doktoru
Elnur Nəsirov
Bakı:2011

Bənzər Məqalələr