19.05.15 tarixindә, bütün Azәrbaycan xalqının yaddaşına qara hәrflәrlә hәkk olunmuş faciәdә hәyatını itirmiş soydaşlarımız, balaca can balalarımız üçün Allahdan rәhmәt, yaralılar üçün Allahdan şәfa dilәyirik. Ailәlәrinә isә, bu ağır imtahana sәbir dilәyirik. Şübhәsiz ki, Allah sәbir edәnlәrlә birlikdәdir vә onlara böyük bir mükafat verәcәkdir. Uca Allah buyurur:

“Әlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can (övlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ey Rəsulum! Belə imtahanlara) səbir edən şəxslərə müjdə ver!” (Bәqәrә, 155) 

 

Vәtәnin vә bütün müsәlmanların başı sağ olsun!

www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr