Әziz hәmvәtәnlәr! Bayramınız mübarәk olsun, Uca Allah bütün dualarınızı qәbul etsin!

Bayram zikrlәri: «Allahu Әkbәr, Allahu Әkbәr, Allahu Әkbәr! Lә ilәhә illәllah. Allahu Әkbәr, Allahu Әkbәr. Va lillәhil hәmd!»

(Allah әn böyükdür, Allah әn böyükdür, Allah әn böyükdür! Allahdan başqa ibadәtә layiq haqq ilah yoxdur! Allah әn böyükdür, Allah әn böyükdür. Hәmd O’na (Allaha) mәxsusdur! (O’na edilәr)

 

 

www.islamevi.az

Bənzər Məqalələr