featured-image-3504

Allah qorxusundan ağlamaqdan gözləri kor olan salehlər:

Ömər ibn Abdul Aziz
İmam Əhməd ibn Hənbəl
İmam Şəfii
İmam Tirmizi
İmam Əuzai
İmam Dahhəq
Məlik ibn Dinər
Muhəmməd ibnul Munkədir
Həsən ibnus-Salih
Səid ibn Abdul Aziz
Abdullah ibn əl-Vahb
Alə ibn əz-Zeyyəd
Mənsur ibn Mu’təzin
Əli ibn əl-Bəqqar
Muhəmməd ibnul Kə’ab

Bu alimlər haqda daha geniş məlumat üçün bax:
‘Siyəru a’ləmin Nubələ’ kitabı
‘əs-Siyər’ kitabı
‘Hilyətul Əuliyyə’ kitabı
‘əl-Mudhiş’ kitabı
‘Raudətuz-Zahidin’ kitabı
‘Kəmil’ kitabı
‘əl-Həmlu val Huzn’ kitabı
‘Sıfətus Safvə’ kitabı
‘Siratu Ömər bin AbdulAziz’ kitabı
‘ət-Təbəqatul-Kubra’ kitabı
‘əl-Bəyən vət-Tabiin’ kitabı
‘Təhzibut-Təhzib’ kitabı və s.

————-
Zubeyr

Bənzər Məqalələr