featured-image-3331

Təfsir alimləri Adəmə səcdə etmələri əmr olunan mələklərin kimlər olması barədə müxtəlif fikirlər söyləmişlər. Ayələrin ümumi mənasından anlaşıldığı kimi bu əmr bütün mələklərə aid idimi? Bu cumhurun rəyidir. Digər rəyə görə bu əmr yer mələklərinə aid idi.
Lakin ayələrin aydın məzmunu birinci fikri dəstəkləyir. “Mələklərini ona səcdə etdirdi”(Buxari: ? 4476; Muslim: ? 193.)
” hədisi də ümumi məzmunu ilə buna dəlalət edir. Daha doğrusunu Allah bilir
(Müəllif “Təfsirul Quran əl-Azim” kitabında (1/287) bu məsələni bir qədər də açıqlamışdır. Baxa bilərsiniz.)

———-
İbn Kəsir əd-Dəməşqinin
“Peyğəmbərlərin həyatı” adlı kitabı
Tərcüməçi:
Abdurrəhim Muradlı

Bənzər Məqalələr