featured-image-3607

Qari idi. Qur’ani-Kərimin qiraət və təcvidini Əbu Əli Həsən ibn Süleyman əl-Antakidən (öl. 1009) öyrənmişdi (1)Əbü’l-Həsən Əli Bərzəndinin ölüm tarixi məlum deyil. O, X-XI əsrlərdə yaşamışdır.

(1) Şəmsəddin Muhəmməd İBNü’l-CƏZƏRİ, Qayətü’n-Nihayə fi Təbəqatü’l-Qurra, s. 741, Beyrut 2006.

————-
Orta Əsrlərdə Yaşamış Azərbaycanlı Alimlər
Müəllif : Tarix Elmləri Doktoru
Elnur Nəsirov
Bakı:2011

Bənzər Məqalələr