featured-image-3417

Alimlər səhabələrin dəqiq sayını hesablaya bilməmişdilər. Bu da onların çox saylı olduğunu göstərir. Buna Əbu Zər’ə ər-Razinin (rahiməhullah) rəvayətini dəlil göstərmək olar. O buyurmuşdur:
-“ Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) onun barədə hədis deyən və onu dinləyən 114 min səhabənin əlini sıxmışdır. (Fəthul Muğıs, 4/39)

İcma rəyinə əsasən isə səhabələr 12 təbəqəyə bölünmüşdür:
1-Məkkədə ən birinci İslamı qəbul edənlər, dörd Raşidi xəlifə.
2-Məkkə sakinlərinin “Darun-Nədva” müşavirəsinə qədər İslamı qəbul edənlər.
3-Həbəşistana gedən səhabələr.
4-Birinci Uqbə beyətini edən səhabələr.
5-İkinci Uqbə beyətini edən səhabələr, bunların əksəriyyəti ənsarlardır.
6-Mədinəyə hicrətdən öncə Qub’ə şəhərində Peyğəmbərlə (sallAllahu aleyhi və səlləm) görüşən ilk mühacirlər.
7-Bədr əhli, bunlar 362 nəfər idilər.
8-Bədr ilə Rizvan (Hudeybiyyə) beyəti arasındakı vaxtda hicrət edənlər.
9-Rizvan beyəti edənlər, cəmi 1400 səhabə.
10-Hudeybiyyə ilə Məkkənin fəthi arasındakı müddətdə hicrət edənlər. Məsələn: Xalid ibn-ul-Valid, Amr ibnul-As və Əbu Hureyra.
11-Məkkənin fəthi günü İslamı qəbul edənlər.
12-Vida həccində və ya başqa vaxtda Peyğəmbəri (sallAllahu aleyhi və səlləm) görən yeniyetmələr və uşaqlar.

___________________
Hazırladı: əz-Zubeyr

Bənzər Məqalələr