featured-image-3261

Abdullah ibn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) dedi: «Pişiyə görə bir qadına əzab verildi. Qadın onu ölənə qədər ac saxlamışdı. Elə buna görə də Cəhənnəmə girdi. Allah ona deyir: «Sən o pişiyi tutub saxladığın zaman ona nə yemək, nə də su verdin. Nə də onu azad buraxdın ki, gedib yer üzündəki həşəratlardan yesin».

(əl-Buxari «Ədəbul-Mufrad» 379. əl-Albani «Sahihul-Cəmiis-Sağir»də (? 3995) səhih olduğunu bildirmişdir.)

Bənzər Məqalələr