featured-image-2999

Ənəs (rşa)rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Həqiqətən Allah Qiyamət günü belə müraciət edəcək: «Qonşularım hanı, qonşularım hanı?» Mələklər deyəcəklər: «Ey Rəbbimiz! Sənə qonşu olmağa kim layiq ola bilər?» Allah buyuracaq: «Məscid sakinləri?» (zəni ibadətlərini daimi məsciddə edənlər)

Haris «Müsnəd» 126; əs-Suyuti «Cəmiul-Əhədis» 7341; İbn Həcər «Mətalibul-Aliyə» 398. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 2728) səhih demişdir.

————
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Bənzər Məqalələr

media-img_5646

Allahın elçisi ﷺ müxtəlif hədislərində Allah qatında xeyirli və yaxşı insanların kimlər olduğuna dair belə demişdir: «Ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir.» (Sahih əl-Buxari, 5027). «Ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl […]
Daha ətraflı